Klikając przycisk "OK", potwierdzasz przeczytanie i zaakceptowałeś naszą Politykę Ochrony Danych Osobowych i korzystania z plików "cookies" (ciasteczek) Więcej

General Terms and Conditions of Sale

Ogólne warunki sprzedaży (OWS)

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej zwane „OWS”) mają zastosowanie do transakcji sprzedaży towarów, (dalej zwanych „towarami”), będących w ofercie Sprzedającego.

1.2. W niniejszych OWS następujące wyrażenia mają określone znaczenia: „Sprzedający” oznacza spółkę „Thermaflex Izolacji Sp. z o.o.” „Kupujący” oznacza osobę fizyczną bądź spółkę, która otrzymuje od Sprzedającego zamówiony towar.

1.3. OWS są dostępne na stronie internetowej Sprzedającego: www.thermaflex.com/pl

1.4. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Kupującego i przyjętego do realizacji przez Sprzedającego, zgodnie z postanowieniami pkt. 4 OWS, chyba, że Strony pisemnie postanowią inaczej.

1.5. Sprzedaż pomiędzy Stronami jest dokonywana na podstawie warunków określonych w zamówieniu i/lub odrębnej Umowie Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym i jej załącznikach oraz w niniejszych OWS, jak również na podstawie faktur Sprzedającego. Sprzedającego nie wiążą jakiekolwiek zasady i warunki sprzedaży niemające pisemnego potwierdzenia lub akceptacji Sprzedającego. Jeżeli ogólne warunki i zasady sprzedaży są w konflikcie ze szczegółowymi warunkami i zasadami zawartej z Kupującym Umowy, za nadrzędne przyjmuje się Umowę Sprzedaży.

1.6. Niniejsze OWS uważa się za przyjęte i zaakceptowane przez Kupującego w momencie złożenia zamówienia na towary.

2. Cena

2.1. Cena sprzedaży jest ceną katalogową pomniejszoną o indywidualnie ustalone warunki handlowe (w tym rabaty), obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.

2.2. Obowiązujący Cennik Katalogowy sprzedaży towarów jest dostępny w siedzibie Sprzedającego oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.thermaflex.com/pl

2.3. Złożenie przez Kupującego zamówienia na towary oznacza jego zgodę na zakup tych towarów za cenę ustaloną zgodnie z pkt. 2.1 niniejszych OWS lub w cenie katalogowej, obowiązujących w dacie złożenia zamówienia oraz na fakturze VAT, wystawionej przez Sprzedającego, tytułem realizacji dostawy towaru.

2.4. Sprzedający może przydzielić Kupującemu limit sprzedażowy, ustalając jego wysokość. Wysokość przydzielonego limitu sprzedażowego zostanie określona w umowie sprzedaży, zawartej z Kupującym, a w przypadku zamówień jednostkowych, odpowiednio na w ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

2.5. W razie przydzielenia Kupującemu limitu sprzedażowego Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania jego zabezpieczenia poprzez złożenie weksla własnego in blanco, udzielenia gwarancji bankowej, bądź ubezpieczeniowej. Sprzedający uprawniony jest ponadto w każdym czasie do żądania przedstawienia przez Kupującego dokumentów określających jego sytuację finansową.

2.6. O ile nie zostało ustalone inaczej wszelkie koszty transportu poniżej limitu sprzedażowego przydzielonego Kupującemu, ubezpieczenie towarów w trakcie transportu, koszty należnych podatków oraz odsetek, opłat celnych lub innych opłat rządowych obciążających sprzedaż ponosi Kupujący. Jakikolwiek wzrost wyżej wskazanych opłat, które są wnoszone w trakcie trwania Umowy, będą ponoszone przez Kupującego.

2.7. Łączna wartość nierozliczonych faktur sprzedaży, towaru wydanego i niezafakturowanego oraz złożonych przez Kupującego zamówień nie może przekroczyć przydzielonego Kupującemu limitu sprzedażowego.

3. Dokumenty

3.1. Standardowymi dokumentami, jakie wystawia Sprzedający jest faktura, dokument wydania oraz list przewozowy. Wszelka konieczna dokumentacja exportowa (wywozowa), a o ile zajdzie taka potrzeba również Certyfikat Pochodzenia, zostanie przygotowana na życzenie Kupującego. Jeżeli na zakup towarów Sprzedającego jest konieczna licencja lub zgoda organu państwowego, uzyskanie ich leży w gestii Kupującego. W razie ich braku Sprzedający może odstąpić od sprzedaży, powiadamiając o tym fakcie pisemnie Kupującego. O ile nie zostało ustalone inaczej Sprzedający przedstawi konieczne dla Kupującego Certyfikaty, Atesty i Aprobaty swoich produktów wyłącznie na życzenie Kupującego.

3.2. Standardowymi dokumentami, jakie Kupujący zobowiązany jest przedłożyć Sprzedającemu jest zamówienie, dane dotyczące firmy, aktualny odpis KRS, bądź odpowiednio wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopia zaświadczenia REGON i NIP.

3.3. Kupujący zobowiązany jest informować Sprzedającego o każdorazowej zmianie informacji zawartych w dokumentach wymienionych w pkt 3.2. i doręczenia zaktualizowanych dokumentów, ponosząc odpowiedzialność względem Sprzedającego za wszelkie szkody powstałewskutek zaniechania wykonania tego obowiązku.

4. Dostawy

4.1. Zamówienie Kupującego wiąże Sprzedającego z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego następuje wyłącznie w formie pisemnej na fax lub e-mail wskazany przez Kupującego w tym zamówieniu.

4.2. Dział Obsługi Klienta przyjmuje do realizacji zamówienia Kupującego przesłane wyłącznie w formie pisemnej na fax lub e-mail biura Sprzedającego. Zamówienia składane telefonicznie nie są przekazywane do realizacji do momentu pisemnego potwierdzenia przez Kupującego. Wszystkie zamówienia nadesłane do g. 12.00 są przekazywane do realizacji na Magazyn Sprzedającego w dniu nadesłania, o ile towar jest dostępny na Magazynie Sprzedającego. Wszystkie zamówienia nadesłane po g. 12.00 są przekazywane do realizacji na Magazyn Sprzedającego w dniu następnym po ich otrzymaniu, o ile towar jest dostępny na Magazynie Sprzedającego.

4.3. Magazyn w Zakładzie Sprzedającego, położony w Żarowie, przy ul. Przemysłowej 6 otwarty jest od g. 8.00 – 16.00. W tych godzinach możliwe jest odbieranie osobiste produktów oraz podstawianie własnych środków transportu / przewoźników zamówionych przez Kupującego. W przypadku odbioru towaru z Magazynu Sprzedającego przez przewoźnika zamówionego przez Kupującego, konieczna jest wcześniejsza awizacja godziny przyjazdu samochodu, danych kierowcy oraz numerów rejestracyjnych samochodu przewoźnika w Dziale Obsługi Klienta. Kupujący musi zaawizować samochód przewoźnika do g. 15.00 dnia poprzedzającego datę załadunku. W przypadku braku awizacji lub opóźnienia względem podanej godziny, Sprzedający może odmówić załadunku samochodu w danym dniu lub odesłać przewoźnika na koniec kolejki oczekującej na załadunek. Wszelkie koszty powstałe w wyniku oczekiwania przewoźnika na załadunek pokrywa Kupujący.

4.4. O ile Strony nie ustalą inaczej wszystkie produkty sprzedawane przez Sprzedającego wysyłane są na bazie FCA Żarów Incoterms 2000, co oznacza, że odpowiedzialność oraz ryzyko za towar przechodzi na Kupującego z chwilą załadowania towaru na samochód podstawiony przez przewoźnika. Dotyczy to zarówno dostaw, gdzie transport organizowany jest przez Sprzedającego jak i Kupującego. Jeśli Kupujący nie odbierze towaru w dniu dostawy w czasie określonym w Umowie lub w ogólnych warunkach sprzedaży Sprzedający ma prawo do przechowywania towarów w magazynie przez siebie wybranym, na koszt i ryzyko Kupującego.

4.5. Pracownicy Kupującego zobowiązani są przeliczyć całą dostawę i określić jej zgodność względem dokumentu, WZ, który towarzyszy dostawie, w obecności kierowcy firmy transportowej. Wszelkie niezgodności w dostawie względem dokumentu WZ muszą być odnotowane pisemnie na liście przewozowym lub Protokole niezgodnej dostawy i podpisane przez pracowników Kupującego oraz kierowcę.

4.6. Kupujący jest zobowiązany zgłosić niezgodność w dostawie Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni od dnia otrzymania dostawy. Sprzedający nie będzie uwzględniać reklamacji złożonej po upływie 2 dni od otrzymania dostawy oraz w przypadku braku pisemnego potwierdzenia niezgodnej dostawy przez pracowników Kupującego oraz kierowcę na dokumentach dostawy.

4.7. Jakiekolwiek zastrzeżenia Kupującego, co do dostarczonych towarów nie zwalniają Kupującego od obowiązku odbioru tych towarów. W przypadku zastrzeżeń Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w trybie procedury reklamacyjnej, określonej w pkt. 5 niniejszych OWS.

4.8. Odmowa odbioru zamówionych towarów przez Kupującego wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedającego odszkodowania w postaci kary umownej w wysokości równej poniesionym przez Sprzedającego wszelkim kosztom związanym z nieodebraną dostawą, chyba, że Strony pisemnie postanowią inaczej

5. Badanie towaru. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Informacje, które zawarte są w broszurach, ulotkach, katalogach Sprzedającego, bądź przekazywane w inny sposób, w wyniku przeprowadzanych testów laboratoryjnych bądź kontroli jakości, uważane są za dokładne i wiarygodne. Informacje te nie obarczają Sprzedającego odpowiedzialnością za niewłaściwą przydatność oraz problemy z planowaną aplikacją.

5.2. Kupujący jest zobowiązany zgłosić zastrzeżenia dotyczące jakości, wyłącznie w formie pisemnej na fax lub e-mail biura Sprzedającego, niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie późnij niż 12 miesięcy od daty zakupu.

5.3. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty należności z tytułu realizacji dostawy towarów przez Sprzedającego.

5.4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady jakościowe ukryte towarów, które zostały zamontowane przez Kupującego zgodnie z zaleceniami Sprzedającego, jako producenta oraz zgodne z instrukcją montażu (dostępne m.in. na stronie Sprzedającego: www.thermaflex.com/pl)

5.5. Sprzedający zobowiązuje się sprawdzić wszystkie towary zgłoszone przez Kupującego, jako niespełniające deklarowanych przez Sprzedającego parametrów technicznych i jakościowych i rozpatrzyć reklamację kupującego w terminie 10 dni roboczych od dnia    doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego, zgodnie z pkt. 5.2., o ile sprawdzenie zakwestionowanych parametrów technicznych nie będzie wymagało od Sprzedającego ingerencji osób lub instytucji trzecich. Bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji ulega zawieszeniu na czas potrzebny na przeprowadzenie niezbędnych badań towaru przez Sprzedającego, bądź innych osób lub instytucji trzecich przez niego wskazanych. W takim przypadku obowiązywać będą terminy z góry określone przez te osoby. Kupujący zobowiązany jest umożliwić Sprzedającemu, pod rygorem utraty roszczeń reklamacyjnych, dokonania w terminie i miejscu ustalonym przez Strony badania reklamowanych towarów.

5.6. Przy wystąpieniu rozbieżności w ocenie jakości towarów, wiążący jest wynik badania dokonanego przez niezależnego eksperta powołanego przez Strony.

5.7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedający obciąży Kupującego kosztami w/w badań oraz wszelkimi innymi kosztami wynikającymi z postępowania reklamacyjnego. Uzasadniona reklamacja obciąża kosztami Sprzedającego.

5.8. W przypadku, zasadności reklamacji i potwierdzenia przez Sprzedającego, iż towar nie spełnia deklarowanych parametrów, Sprzedający według własnego wyboru zobowiązany będzie w miejsce reklamowanych towarów dostarczyć towary zgodne z deklarowani parametrami bądź dokonać zwrotu ceny sprzedaży towarów, zapłaconej przez Kupującego. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest wyłącznie do wartości reklamowanych towarów. Odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do odpowiedzialności za dostarczone towary, nie obejmują roszczeń związanych z dodatkowymi pracami wynikającymi z wymiany reklamowanych towarów.

5.9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia rur PEX, dostarczonych do zakładu Sprzedającego i ujawnione przez niego ogólnie podczas przyjęcia dostawy oraz szczegółowo określone i zliczone po rozpakowaniu palet z rurą, przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przez Kupującego krótszych odcinków rur PEX niż określono w wymogach produkcyjnych, tj. dodatkowe 2 m dla każdego zwoju. Sprzedający będzie mierzyć długość rury w trakcie procesu produkcyjnego. Odcinki uszkodzone oraz krótsze niż uzgodnione w umowie z Kupującym, nie zostaną poddane procesowi produkcyjnemu i zostaną zwrócone Kupującemu w transporcie z produktem gotowym. W celu określenia przydatności towaru do zamierzonego zastosowania, Kupujący powinien przetestować produkty w tym zakresie przed ich użyciem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia bądź zaniedbania spowodowane w dowolny sposób, czy też inne zagrożenia, które Kupujący powinien był ocenić po mających miejsce testach produktów.

5.10. Powyższe uprawnienia wyczerpują prawa Kupującego wobec Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady towaru i w związku z tym dalej idąca odpowiedzialność Sprzedawcy z tego tytułu jest wyłączona.

5.11. W przypadku niedochowania terminów reklamacji, bądź zaniechania przez Kupującego pozostałych obowiązków określonych w pkt. 5.1 – 5.10, Kupujący traci uprawnienia z tytułu wad dostarczonych towarów

6. Płatności

6.1. Wszelkie roszczenia dotyczące kwot i ilości zafakturowanych przez Sprzedającego niezgodnych z ustaleniami pomiędzy Stronami, Kupujący jest zobowiązany zgłosić pisemnie Sprzedającemu niezwłocznie po otrzymaniu faktury, jednak nie później niż 14 dni od jej otrzymania. Po przekroczeniu tego terminu wszelkie roszczenia względem Sprzedającego uznaje się za nieważne. Jeśli nie ustalono inaczej, faktury Sprzedającego są płatne środkami pieniężnymi netto we wskazanym terminie po otrzymaniu faktury przez Kupującego. Sprzedający będzie naliczać odsetki ustawowe od nieuregulowanych w terminie zobowiązań. W przypadku płatności za dostawy poza Europę w ujęciu geograficznym, naliczane będą odsetki w wysokości 1,5 punktów procentowych wyżej niż komercyjna stopa kredytu Citybank M.A. obowiązującego w Nowym Jorku na niezabezpieczonych pożyczkach mających 90 dni dojrzałości przez jej najbardziej odpowiedzialnego i znaczącego krajowego korporacyjnego kredytobiorcę. Jeżeli jakakolwiek faktura pozostaje niezapłacona w całości lub częściowo w terminie 15 dni po fakcie, w którym Sprzedający dokonał pisemnego wezwania Kupującego do zapłaty, Sprzedający ma prawo w celu pokrycia dodatkowych kosztów spowodowanych przez Kupującego, zwiększyć o 10% nieuregulowane saldo na fakturach zgodnie z powyższymi warunkami.

6.2. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą brutto wskazaną na fakturze sprzedaży VAT.

6.3. W przypadku nieterminowej zapłaty lub przekroczenia przyznanego limitu sprzedażowego, Sprzedający ma prawo w trybie natychmiastowym cofnąć lub zmienić warunki przyznanego Kupującemu limitu sprzedażowego, cofnąć uprawnienia do otrzymywania rabatu od katalogowej ceny towarów oraz wstrzymać wszystkie planowane na rzecz Kupującego dostawy towarów. W przypadku cofnięcia przez Sprzedającego prawa Kupującego do korzystania z limitu sprzedażowego, wszelkie zobowiązania Kupującego względem Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne niezależenie od jakichkolwiek uprzednich ustaleń poczynionych przez Strony.

6.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami obsługi opóźnionych należności, których termin płatności upłynął, oraz wszelkimi kosztami związanymi z odzyskiwaniem wymagalnych wierzytelności Sprzedający od Kupującego z tytułu sprzedaży towarów. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach ustalenia i utrzymania limitu sprzedażowego oraz w przypadku windykacji należności Sprzedającego.

7. Odstąpienie od Umowy

7.1. W przypadku braku zapłaty w dniu wymagalności, Sprzedający może odstąpić od Umowy w drodze oświadczenia w terminie 10 dni od wysłania formalnego powiadomienia.

7.2. Jeżeli sytuacja finansowa Kupującego jest zmienna lub niestabilna, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy lub zażądania na piśmie odpowiedniego zabezpieczenie transakcji sprzedaży przez Kupującego. W przypadku, gdy dostawa ma być realizowana w ratach, Sprzedający ma prawo według własnego uznania do odroczenia lub odmówienia dalszej wysyłki lub całkowitego odstąpienia od Umowy w przypadku niewywiązywania się z warunków Umowy przez Kupującego.

8. Własność

8.1. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu wpłaty całościowej kwoty, jaka została podana na fakturze lub w Umowie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Niemniej jednak, Kupujący będzie w każdym przypadku, licząc od chwili dostarczenia, ponosił ryzyko zaginięcia oraz zniszczenia towarów W przypadku przejęcia towarów lub jakiejkolwiek innej interwencji osób trzecich, Kupujący jest zobligowany powiadomić o tym fakcie Sprzedającego w trybie natychmiastowym.

8.2. Do dnia pełnego spłacenia wartości zakupionych towarów Kupujący powinien – na żądanie Sprzedającego – natychmiastowo dostarczyć wskazany towar w miejsce wskazane przez Sprzedającego, na koszt Kupującego.

9. Siła Wyższa

9.1. W przypadku działań rządowych, aktów władzy, wojny, zamieszek, strajków, pożaru, wybuchu, wypadku na terenie zakładu, kataklizmu, braku środków transportu lub innych przyczyn bądź zdarzeń, czy to przewidywalnych czy nie, Umowa ulega zawieszeniu w okresie wspomnianych przeszkód, o ile niezdolność do dostarczenia została zgłoszona Kupującemu w formie pisemnej. Umowa nie zostanie zawieszona dla materiałów, które są już transportowane. Kupujący ma prawo do unieważnienia Umowy, która wygaśnie w ciągu 90 dni.

10. Postanowienia Końcowe

10.1. Każda transakcja sprzedaży zawarta na podstawie niniejszych OWS podlega prawu polskiemu.

10.2. W przypadku, gdy Kupującym jest osoba będąca konsumentem, do odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów oraz do pozostałych postanowień umownych zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

10.3. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem transakcji sprzedaży lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje obowiązku Sprzedawcy naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej oraz odpowiedzialności Kupującego względem innych podmiotów.

10.4. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji transakcji sprzedaży zawartej na podstawie OWS. Zgoda obejmuje również przetwarzanie tych danych w przyszłości.

10.5. Udostępnianie OWS na stronie internetowej Sprzedającego, przesłanie ich Kupującemu drogą elektroniczną, kurierem lub wręczenie bezpośrednio Kupującemu jest jednoznaczne z zapoznaniem się Kupującego z warunkami OWS i ich akceptacją.

10.6. Wszelkie ewentualne spory wynikające z tytułu realizacji transakcji sprzedaży zawartych w oparciu o niniejsze OWS, rozstrzygane będą przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby Sprzedającego

10.7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS, będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Uwagi

11.1. Kupujący jest niniejszym informowany o produktach, które klasyfikowane są, jako substancje niebezpieczne. Sprzedawca zakłada, iż Kupujący ze względu na prowadzoną działalność przemysłową i handlową, ma wystarczającą wiedzę i niezbędne doświadczenie w sposobie przechowywania oraz używania produktów Sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych i osobistych środków zapobiegawczych, wymaganych przez przepisy ustawowe, wykonawcze oraz instrukcję stosowania, jak również do poinformowania swoich pracowników i klientów o występujących zagrożeniach. W zastosowaniu do wyżej wymienionej treści Sprzedawca dostarczy Kupującemu na jego życzenie dokument o nazwie MSDS zawierający rzetelne i wyczerpujące informację dotyczące zawartości, stosowania, występujących potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa stosując towary niebezpieczne. Kupujący i użytkownik nie są w żaden sposób zwolnieni z obowiązku sprawdzenia wymogów lub ich uzupełnienia w odniesieniu do informacji i prawa obowiązującego na terenie ich kraju.

Prośba o kontakt

Podziel się tym plikiem

Wyniki w załączeniu
Captcha
Dziękujemy za pobranie naszego pliku.
Dziękujemy za kontakt z naszym biurem.