Klikając przycisk "OK", potwierdzasz przeczytanie i zaakceptowałeś naszą Politykę Ochrony Danych Osobowych i korzystania z plików "cookies" (ciasteczek) Więcej

Obliczenia dotyczące emisji CO2 dla produktów Thermaflex.

Całkowite oszczędności w emisji CO2 dzięki:

 • materiałom izolacyjnym z pianki w zastosowaniach grzewczych;
 • możliwościom dostaw energii zrównoważonej za pomocą systemów rur preizolowanych.

Zredukowanie emisji CO2 dzięki zastosowaniu materiałów z pianki

Oszacowano, ile emisji CO 2 można by zaoszczędzić dzięki zastosowaniu produktów izolacyjnych. Oszczędność energii oznacza oszczędność zasobów energetycznych, wykorzystywanych do produkcji energii. |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Avoided emissions from production process of energy is counted and kg of CO2 equivalent emissions to atmosphere estimated. |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Zastosowano szczegółowe dane ze wszystkich pięciu zakładów produkcji Thermaflex.

 • Każdy zakład produkcyjny został oceniony i następnie określono, ile surowców zakupiono w trakcie 2014 roku do produkcji materiałów izolacyjnych. Szacuje się, że co najmniej 80% z surowców w każdym zakładzie produkcyjnym wykorzystano do produkcji materiałów izolacyjnych, z wyjątkiem filii w Holandii, która produkuje głównie preizolowane systemy rurociągów.
 • Portfele produktów zakładów produkcyjnych Thermaflex zostały ocenione i w przybliżeniu oszacowano jaki procent z całkowitej liczby surowców użyto do produkcji izolacji z pianki. Wtedy oszacowano jaka ilość z wyprodukowanych materiałów izolacyjnych służy do zastosowań grzewczych, a jaka do zastosowań chłodniczych. Szacunki oparto na obszarze działania w zakładach produkcyjnych Thermaflex. Na przykład oszacowano, że 90% izolacji wytwarzanej w Tajlandii służyła do chłodzenia, a 10% stanowiły instalacje grzewcze, co uwzględnia warunki klimatyczne krajów, w których rozprowadzano produkty.
 • |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
 • (1)
 • Further it was determined which eight products by dimensions and physical properties were produced the most. Thanks to this data, one can estimate the average quantity of insulation tubes in meters that can be produce per kg of raw materials.
 • |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
 • Za pomocą wszystkich ośmiu ustanowionych wymiarów produktu, oszacowano straty i oszczędności ciepła dla każdego z nich. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normą EN ISO12241 dla jednego metra określonej rury izolacyjnej. Oszczędność energii oszacowano poprzez porównanie rur niezaizolowanych i rur zaizolowanych.
 • Za pomocą wszystkich ustalonych wymiarów produktu, oszacowano oszczędność energii ze względu na zapobieganiu kondensacji. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normą EN ISO12241 dla jednego metra określonej rury izolacyjnej. Oszczędność energii oszacowano poprzez porównanie rury z minimalną grubością izolacji i rury izolowanej wybranym produktem.
 • Parametry zastosowane do oszacowania oszczędności energii podczas ogrzewania dla 1 metra izolacji:
  • Ruta stalowa;
  • Temperatura otoczenia 20o C;
  • Temperatura medium 60o C;
  • Brak wentylacji mechanicznej.
 • Parametry zastosowane do oszacowania oszczędności energii podczas chłodzenia dla 1 metra izolacji:
  • Rura stalowa;
  • Temperatura otoczenia 32o C;
  • Temperatura medium 5o C;
  • Względna wilgotność powietrza 70%;
  • Brak wentylacji mechanicznej.
 • Po ustaleniu średnich oszczędności energii na metr produktu podczas ogrzewania i chłodzenia oszacowano, ile oznaczałoby to godzin oszczędności energii w ciągu roku poprzez pomnożenie 7-miu miesięcy przez 30 dni i 8-miu godzin dziennie.
 • Następnym krokiem było ustalenie, jakiej ilości emisji CO2 można zapobiec w przypadku oszczędności konkretnej ilości zasobów energii. Dla procesów chłodzenia przyjęto, że poczynione oszczędności energii elektrycznej obniżają emisje wynikające z produkcji energii elektrycznej. Dla procesów ogrzewania przyjęto, że oszczędności występują podczas produkcji ciepła dzięki zastosowaniu paliwa mieszanego. (2) (2)
 • Firma Thermaflex posiada klientów w ponad czterdziestu krajach i dlatego wykorzystano dane w zakresie światowej produkcji energii elektrycznej przy użyciu paliwa w celu oszacowania średniej ilości kg CO2 emitowanych na każdą wytwarzaną kWh. (3) (3)
 • Dane w zakresie światowej produkcji energii elektrycznej przy użyciu paliwa mieszanego zastosowano również w celu oszacowania oszczędności w zakresie energii cieplnej i ustalenia ilości kg CO2 emitowanych na każdą zaoszczędzoną kWh. (3)
 • Oszacowano, że materiały izolacyjne w procesach chłodzenia i ogrzewania pozwalają zaoszczędzić taką samą ilość energii w ciągu roku w fazie eksploatacji . 1680 godzin zajęło oszacowanie całkowitych oszczędności uzyskanych podczas stosowania rur izolacyjnych Thermaflex.
 • Szacuje się, że średnio oszczędności w procesie ogrzewania na minutę wynoszą 591.2 kg CO2na rok.
 • |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
 • Savings in cooling on average per minute is estimated at 18.11kg CO2eq in a year.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| (4)

Ograniczenie emisji CO2 dzięki systemom preizolowanym Flexalen 600

 • Firma Thermaflex zna ilość produktów wytwarzanych i dostarczanych do klientów.
 • Obliczono liczbę mieszkań podłączonych za pomocą systemów rur preizolowanych do dystrybutora energii.
 • |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||It is estimated how many of projects realized are connected to sustainable energy.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
 • Zakłada się, że zmniejszenie emisji CO2 zawdzięczamy nie „szarej” energii, ale dostawie energii zrównoważonej do mieszkań za pomocą systemów rur preizolowanych.
 • Średnia europejska ilość zużywanej energii przez jedno mieszkanie. (3) (3) 
 • Wskaźnik potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (z ang. Global Warming Potential) jest obliczany ze zrównoważonej ilości CO2/kWh dla ilości „szarej” energii zużywanej przez jedno mieszkanie. (3)
 • Wskaźnik potencjał tworzenia efektu cieplarnianego jest obliczany ze zrównoważonej ilości CO2eq/kWh dla ilości „zielonej” energii zużywanego przez jedno mieszkanie. (3)
 • Ograniczenie emisji CO2występuje, jeśli stosuje się energię zrównoważoną zamiast przeciętnego, krajowego koszyka energetycznego. Zakłada się, że zrównoważone projekty umożliwiają dostawę zrównoważonej energii (3) do mieszkań, zamiast krajowego, przeciętnego koszyka energetycznego.
 • Oblicza się różnicę w emisji CO (w kilogramach) pomiędzy koszykiem energetycznym „szarej” energii i koszykiem energii zrównowazonej. 
 • Szacuje się, że oszczędności w przypadku zastosowania energii zrównoważonej zamiast „szarej” energii cieplnej przeciętnie na minutę wynoszą 103.93 kg CO2rocznie.

kWh zielonej energii

 • Firma Thermaflex zna ilość produktów wytwarzanych i dostarczanych do klientów.
 • Obliczono liczbę mieszkań podłączonych za pomocą systemów rur preizolowanych do dystrybutora energii.
 • |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||It is estimated what fraction of projects realized are connected to sustainable energy.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
 • Średnia europejska ilość zużywanej energii przez jedno mieszkanie. (3) (3) 
 • Można obliczyć odsetek całkowitej liczby mieszkań połączonych z infrastrukturą zrównoważonej energii, a następnie pomnożyć go przez zużycie energii na mieszkanie i w ten sposób uzyskać sumę kWh energii zrównoważonej dla mieszkań.

Prośba o kontakt

Podziel się tym plikiem

Wyniki w załączeniu
Captcha
Dziękujemy za pobranie naszego pliku.
Dziękujemy za kontakt z naszym biurem.