Door op "OK" te klikken of verder te gaan op deze website, bevestigt u ons cookiebeleid te hebben gelezen en te accepteren. Meer informatie...

Algemene Voorwaarden

van toepassing op de verkoop en levering van Producten door Thermaflex Isolatie BV

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 18116061.

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities; gedefinieerde termen worden steeds met een hoofdletter aangeduid:

  • onder “Thermaflex” wordt verstaan Thermaflex Isolatie BV te Waalwijk, Nederland, en elke huidige of toekomstige nevenvestiging van deze hoofdvestiging waarvan de handelsgegevens en voorwaarden worden geadministreerd onder hetzelfde dossiernummer als hierboven vermeld
  • onder “Afnemer” wordt verstaan de contractuele wederpartij van Thermaflex cq. de partij tot wie Thermaflex haar aanbieding heeft gericht
  • onder “Producten” worden verstaan alle door Thermaflex aangeboden en verkochte producten en bijproducten met inbegrip van combinaties van producten, welke door Thermaflex als één geheel worden aangeboden en verkocht.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Thermaflex gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht, ook wanneer de voorwaarden van Afnemer anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Thermaflex zijn bevestigd.

1.4 Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleren boven de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst, verstrekte gegevens, afwijkingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben, tenzij anders vermeld, een maximale geldigheidsduur van 4 (vier) weken, te rekenen vanaf de dagtekening. De overeenkomst komt tot stand door verzending van de orderbevestiging door Thermaflex. Indien om ongeacht welke reden de orderbevestiging niet is verstuurd, blijkt de totstandkoming van de overeenkomst doordat daaraan door Thermaflex uitvoering wordt gegeven. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van vorenbedoelde orderbevestiging c.q. de dag waarop Thermaflex uitvoering aan de overeenkomst geeft.

2.2 Alle gegevens omtrent de Producten zoals samenstelling, kleur, gewicht en dergelijke, die niet zijn vastgelegd in door Thermaflex afgegeven schriftelijke specificaties, hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor Thermaflex. Hetzelfde geldt ten aanzien van getoonde of verstrekte monsters.

2.3 Indien en voorzover door Thermaflex specificaties voor de Producten zijn afgegeven, zal overeenkomstig deze specificaties worden geleverd. In alle overige gevallen zullen afwijkingen ten opzichte van verstrekte of getoonde modellen en monsters geen aanleiding geven tot reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

Artikel 3 Leveringscondities, prijzen, prijsaanpassingen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen gebaseerd op levering “EXW”, zijnde af fabriek, respectievelijk magazijn, volgens de definitie van de Incoterms van de International Chamber of Commerce ICC , geldig op de datum van levering.
Indien en voorzover Afnemer, bijvoorbeeld in geval van spoed leveranties, Thermaflex verzoekt om het vervoer van de Producten te verzorgen, dan worden de daarmee verband houdende kosten separaat aan Afnemer in rekening gebracht.

3.2 Alle door Thermaflex opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten. Prijzen zijn inclusief het gebruikelijke verpakkingsmateriaal. Indien op verzoek van Afnemer speciaal verpakkingsmateriaal wordt toegepast, worden de daarmee verband houdende extra kosten afzonderlijk aan Afnemer in rekening gebracht.

3.3 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt zulks als gevolg van voorzienbare omstandigheden, dan is Thermaflex gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, een en ander met inachtneming van eventueel toepasselijke wettelijke regelingen of overheidsvoorschriften.

Artikel 4 Levering, levertijd, deellevering

4.1 Producten worden geleverd in een adequate verpakking, gezien de wijze van transport naar de plaats van bestemming. De Producten gelden als geleverd op het moment waarop deze in de fabriek c.q. het magazijn van Thermaflex aan Afnemer ter beschikking worden gesteld.

4.2 Levertijden gaan in op het moment van totstandkoming van de overeenkomst danwel het moment waarop de formaliteiten zijn vervuld welke voor Thermaflex noodzakelijk om uitvoering aan de overeenkomst te kunnen geven. Thermaflex zal zich inspannen opgegeven levertijden zoveel mogelijk na te komen, doch deze zijn niet bindend voor Thermaflex. Overschrijding van levertijden geeft Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding, tenzij er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet aan de zijde van Thermaflex.

4.3 Thermaflex is gerechtigd om orders in gedeelten uit te leveren. Bij deelleveringen is Afnemer gehouden de betreffende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transaktie.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Ongeacht de risico-overgang met betrekking tot de Producten ingevolge de leveringsconditie EXW als bedoeld in artikel 3.1, blijft Thermaflex eigenaar van alle aan Afnemer geleverde Producten zolang Afnemer enige vordering nog niet of niet geheel heeft voldaan welke Thermaflex op hem heeft terzake van:

  • een door Afnemer verschuldigde tegenprestatie uit de overeenkomst of een soortgelijke overeenkomst of krachtens een soortgelijke overeenkomst door Thermaflex ten behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden
  • het tekortschieten door Afnemer in de nakoming van de overeenkomst of een soortgelijke overeenkomst.


5.2 Zolang de eigendom niet op Afnemer is overgegaan is Afnemer, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening¬, zonder schriftelijke toestemming van Thermaflex niet gerechtigd de Producten in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen.

Artikel 6 Betaling, incasso

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen alle betalingen zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Thermaflex op te geven bankrekening.

6.2 Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.3 Over een achterstallige termijn is Afnemer, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag rente verschuldigd ter grootte van 1 % per maand of gedeelte daarvan alsmede de met de incasso verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste op 15 % van het betreffende bedrag met een minimum van € 250,-- worden bepaald.

6.4 Thermaflex is voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd om, indien zij op goede gronden vreest dat Afnemer niet of niet tijdig in staat zal zijn om zijn betalingsverplichtingen jegens Thermaflex na te komen, nadere betalingscondities te stellen danwel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 7 Ingangsinspectie, klachten, individuele Producten

7.1 Afnemer is gehouden de Producten bij aflevering aan een ingangsinspectie te onderwerpen. Indien hij een verschil in hoeveelheid tussen de bestelde en geleverde Producten, danwel enige schade daaraan constateert, is hij, op straffe van verval van eventuele aanspraken jegens Thermaflex, gehouden het nodige voorbehoud bij de vervoerder te maken en Thermaflex onverwijld van het door hem geconstateerde in kennis te stellen.

7.2 Klachten betreffende direct zichtbare gebreken aan de Producten alsmede klachten die door oppervlakkig onderzoek of eenvoudige controle geconstateerd kunnen worden, dienen schriftelijk binnen 8 (acht) werkdagen na aflevering bij Thermaflex te worden gemeld, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de betreffende Producten te hebben goedgekeurd. In dat geval vervalt elke aansprakelijkheid van Thermaflex terzake van zodanige klachten.

7.3 Klachten betreffende gebreken die slechts door diepgaand onderzoek, proefnemingen en dergelijke kunnen worden geconstateerd, dienen direct na constatering, doch binnen de in lid 6 vermelde garantietermijn, schriftelijk bij Thermaflex te worden ingediend, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid terzake van zodanige klachten vervalt.

7.4 Klachten betreffende geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in maat, gewicht, kleur, zuiverheid en kwaliteit van de Producten, zijn niet ontvankelijk.

7.5 Afnemer is gehouden steeds ten minste 90% (negentig percent) van de Producten terzake waarvan een klacht is ingediend, voor inspectie beschikbaar te houden. In geval van klachten mag bewerking, verwerking of doorlevering van de betreffende Producten alleen plaatsvinden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Thermaflex.

7.6 Thermaflex garandeert gedurende een periode van 10 (tien) jaar, te rekenen vanaf de datum van levering als bedoeld in artikel 4.1 de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten in die zin dat deze met het vereiste vakmanschap zijn vervaardigd en bij de vervaardiging de juiste c.q. voorgeschreven grondstoffen en materialen zijn gebruikt.
Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van producten of halffabrikaten van toeleveranciers, dan wordt daarop door Thermaflex de garantie geboden die deze toeleveranciers ten opzichte van Thermaflex hanteren, met dien verstande dat de garantieduur in geen geval langer zal zijn dan voornoemde 10 (tien) jaar.

7.7 Indien een aanspraak op garantie gegrond blijkt, zal Thermaflex, naar eigen keuze: (i) de betreffende Producten op haar kosten terugnemen en vervangen door deugdelijke Producten, of (ii) Afnemer crediteren voor de factuurwaarde van de betreffende Producten. Retourzending van Producten kan slechts plaatsvinden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Thermaflex. Retourzendingen dienen te geschieden in een verpakking die de Producten afdoende beschermt tegen transportschade.

7.8 Vaststelling van een gebrek aan een gedeelte van een geleverde partij geeft Afnemer niet het recht de gehele partij te weigeren. Klachten van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op.

7.9 Elke garantie vervalt indien het geclaimde gebrek naar het oordeel van Thermaflex is terug te voeren op: (i) onoordeelkundig gebruik of (ii) enig gebruik dat niet in overeenstemming is met het doel waarvoor het Product is bestemd.

7.10 Behoudens het bepaalde in onderstaand artikel 8.2, bevatten de bepalingen van dit artikel de totale en uitsluitende aansprakelijkheid van Thermaflex betreffende klachten of gebreken terzake van de door haar geleverde Producten.

Artikel 8 Informatie en verwerkingsvoorschriften, combinaties van Producten

8.1 Ten aanzien van verschillende Producten zijn, danwel worden op enig later tijdstip door Thermaflex schriftelijk nadere gegevens verstrekt. Deze gegevens betreffen informatie en verwerkingsvoorschriften terzake van:

  • het transport en de opslag,
  • de bewerking, verwerking en/of de montage,
  • de aanleg en ingebruikname van deze Producten, alsmede
  • de certificering, c.q. diplomering van het personeel dat deze Producten dient te verwerken of te monteren.


8.2 Op voorwaarde dat de in artikel 8.1 bedoelde informatie en verwerkingsvoorschriften stipt worden nageleefd en er geen sprake is van van-buiten komende oorzaken zoals grondverzakkingen, verschuivingen, spanning en/of scheurvorming in bouwwerken en dergelijke, garandeert Thermaflex gedurende een periode van 10 (tien) jaar, te rekenen vanaf de datum van levering als bedoeld in artikel 4.1, de dichtheid van combinaties van Producten welke door Thermaflex als één geheel worden geleverd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid, vrijwaring

9.1 Behoudens aansprakelijkheid ingevolge enige wettelijke bepaling, is de aansprakelijkheid van Thermaflex uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van haar garantieverplichtingen, c.q. de garantieverplichtingen die de toelevaranciers van Thermaflex ten opzichte van Thermaflex hanteren. Elke aansprakelijkheid, voortvloeiende uit- of verband houdende met enige vorm van directe-, indirecte- of gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2 Indien en voorzover Thermaflex om advies wordt gevraagd met betrekking tot de haar Producten, dan blijft zodanig advies beperkt tot niet bindende informatie, dan wel tot schriftelijk door Thermaflex vastgelegde specificaties van de betreffende Producten. Alle door Thermaflex in dit verband verstrekte informatie dient door Afnemer, of door de adviseurs welke namens Afnemer optreden, op juistheid en volledigheid te worden gecontroleerd c.q. nagerekend, zulks in het kader van de concrete situatie waarin het advies werd gevraagd. Thermaflex is op geen enkele wijze, noch krachtens de wet, noch krachtens enige contractuele bepaling, aansprakelijk voor vorenbedoelde adviezen.

9.3 Indien en voorzover Thermaflex, ondanks het gestelde in de vorige leden, door de bevoegde rechter in enig geval toch aansprakelijk wordt gehouden, dan is de aansprakelijkheid van Thermaflex uit welken hoofde dan ook in alle gevallen beperkt tot € 500.000,- (vijfhonderduizend Euro) per gebeurtenis of reeks met elkaar verband houdende gebeurtenissen.

9.4 Afnemer vrijwaart Thermaflex tegen alle aanspraken van derden wegens schaden waarvoor Thermaflex krachtens het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is.

Artikel 10 Uitvoerbeperkingen ten aanzien van PB-Producten, toepasselijke wet- en regelgeving

10.1 Uitdrukkelijk wordt vermeld dat producten welke zijn vervaardigd uit- of op basis van polybutheen granulaat, niet geschikt zijn voor levering aan- of gebruik in de Noord-Amerikaanse, Canadese of Mexicaanse markt. In verband hiermee is de uitvoer, doorvoer alsmede de uitvoer met inschakeling van derden (indirecte uitvoer) van vorenbedoelde producten naar Noord-Amerika, Canada en/of Mexico uitdrukkelijk verboden.

10.2 Afnemer is ervoor verantwoordelijk dat de Producten voldoen aan de wet- en regelgeving en aan de standaards welke van toepassing zijn in het land waar de Producten worden uitgeleverd, bewerkt, verwerkt en/of gemonteerd.

Artikel 11 Algemeen

11.1 Thermaflex heeft het recht zich te beroepen op overmacht waaronder worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst met Afnemer verhinderen en die niet aan Thermaflex zijn toe te rekenen. Onder overmacht zijn begrepen (zonder hiertoe beperkt te zijn): werkstaking, bedrijfsbezetting, een gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden van wie Thermaflex afhankelijk is en alle overige zaken en aangelegenheden waarop Thermaflex geen invloed heeft.

11.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorzover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in deze algemene voorwaarden, zijn de bepalingen van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 (Verdrag inzake de internationale koop van producten) eveneens van toepassing.

11.3 Alle geschillen tussen Thermaflex en Afnemer waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

Informatieaanvraag

Deel deze download

Resultaten bijgevoegd
Captcha
Dank u voor het delen van uw download.
Dank u dat u contact heeft opgenomen met ons kantoor.